مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے آڈیو بیانات

May
08

مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے آڈیو بیانات
Audio Bayanat of Molana Mufti Muhammad Taqi Usmani Sahib

 

دورانیہ 
بتاریخ 
بمقام 
موضوع 

00:59

4th Apr 2010
 دارالعلوم کراچی 

00:29

2nd Apr 2010
 جامع مسجد بیت المکرم 

00:52

28th Mar 2010
 دارالعلوم کراچی 

00:31

26th Mar 2010
 جامع مسجد بیت المکرم 

00:52

21st Mar 2010
 دارالعلوم کراچی 

00:54

14th Mar 2010
 دارالعلوم کراچی 

00:27

5th Mar 2010
 جامع مسجد بیت المکرم 

00:50

28th Feb 2010
 دارالعلوم کراچی 

00:24

26th Feb 2010
 جامع مسجد بیت المکرم 

00:26

19th Feb 2010
 جامع مسجد بیت المکرم 

00:50

24th Jan 2010
 دارالعلوم کراچی 

00:34

22nd Jan 2010
 جامع مسجد بیت المکرم 

00:52

17th Jan 2010
 دارالعلوم کراچی 

00:50

10th Jan 2010
 دارالعلوم کراچی 

00:20

8th Jan 2010
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:50

28th Dec 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:55

27th Dec 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:30

26th Dec 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:50

20th Dec 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:55

13th Dec 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:30

4th Dec 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:31

27th Nov 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:52

22nd Nov 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:48

15th Nov 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:55

1st Nov 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:17

30th Oct 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:59

25th Oct 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:26

23rd Oct 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:54

20th Sep 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:44

19th Sep 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:46

17th Sep 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:57

16th Sep 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:38

15th Sep 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:50

14th Sep 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:50

13th Sep 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:52

12th Sep 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:28

11th Sep 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:51

6th Sep 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:26

5th Sep 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:22

28th Aug 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:26

21st Aug 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:50

2nd Aug 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:27

31st Jul 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:27

24th Jul 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:26

10th Jul 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:53

28th Jun 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:26

26th Jun 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:57

14th Jun 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:28

12th Jun 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:00

7th Jun 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:29

5th Jun 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:02

31st May 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:50

27th May 2009
 . 

00:58

24th May 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:32

22nd May 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:00

17th May 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:27

15th May 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:58

10th May 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:56

3rd May 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:25

24th Apr 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:01

19th Apr 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:30

17th Apr 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:00

12th Apr 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:58

5th Apr 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:25

3rd Apr 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:57

29th Mar 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:30

27th Mar 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:31

20th Mar 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:59

15th Mar 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:32

6th Mar 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:48

22nd Feb 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:22

20th Feb 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:49

11th Jan 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:27

9th Jan 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:58

4th Jan 2009
 دارالعلوم کراچی 

00:21

2nd Jan 2009
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:55

28th Dec 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:25

26th Dec 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:02

21st Dec 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:23

19th Dec 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:53

14th Dec 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:52

7th Dec 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:30

5th Dec 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:56

23rd Nov 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:24

21st Nov 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:44

16th Nov 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:42

9th Nov 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:45

2nd Nov 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:36

30th Sep 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:43

29th Sep 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:50

28th Sep 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:41

27th Sep 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:37

25th Sep 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:44

24th Sep 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:50

23rd Sep 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:34

22nd Sep 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:52

21st Sep 2008
 دارالعلوم کراچی 

01:55

20th Sep 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:26

19th Sep 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:54

14th Sep 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:23

12th Sep 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:54

31st Aug 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:27

29th Aug 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:55

19th Aug 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:27

15th Aug 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:03

10th Aug 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:21

8th Aug 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:34

25th Jul 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:03

20th Jul 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:29

18th Jul 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:17

13th Jul 2008
 دارالعلوم کراچی 

01:04

6th Jul 2008
 دارالعلوم کراچی 

01:02

22nd Jun 2008
 دارالعلوم کراچی 

01:18

15th Jun 2008
 دارالعلوم کراچی 

01:15

1st Jun 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:25

30th May 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:11

25th May 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:28

16th May 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:00

4th May 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:27

2nd May 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:02

20th Apr 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:16

18th Apr 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:02

13th Apr 2008
 دارالعلوم کراچی 

01:00

30th Mar 2008
 دارالعلوم کراچی 

02:09

30th Mar 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:21

28th Mar 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:52

16th Mar 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:51

16th Mar 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:23

14th Mar 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:42

7th Mar 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:25

29th Feb 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:21

8th Feb 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:53

3rd Feb 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:29

1st Feb 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:28

18th Jan 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

01:02

13th Jan 2008
 دارالعلوم کراچی 

00:30

4th Jan 2008
 جامعہ مسجد بیت المکرم 

00:54

25th Nov 2007
 دارالعلوم کراچی 

00:41

11th Nov 2007
 دارالعلوم کراچی 

00:33

11th Oct 2007
 دارالعلوم کراچی 

00:23

10th Oct 2007
 دارالعلوم کراچی 

00:27

7th Oct 2007
 دارالعلوم کراچی 

00:35

7th Oct 2007
 دارالعلوم کراچی 

00:24

30th Sep 2007
 دارالعلوم کراچی 

00:22

30th Sep 2007
 دارالعلوم کراچی 

01:07

26th Aug 2007
 دارالعلوم کراچی 

01:10

19th Aug 2007
 دارالعلوم کراچی 

01:04

12th Aug 2007
 دارالعلوم کراچی 

01:00

29th Jul 2007
 دارالعلوم کراچی 

01:00

22nd Jul 2007
 دارالعلوم کراچی 

00:56

24th Jun 2007
 دارالعلوم کراچی 

01:00

10th Jun 2007
 دارالعلوم کراچی 

01:00

13th May 2007
 دارالعلوم کراچی 

01:00

13th May 2007
 دارالعلوم کراچی 

01:01

26th Apr 2007
 دارالعلوم کراچی 

01:00

15th Apr 2007
 دارالعلوم کراچی 

01:00

25th Mar 2007
 دارالعلوم کراچی 

00:48

18th Mar 2007
 دارالعلوم کراچی 

00:47

4th Feb 2007
 دارالعلوم کراچی 

01:00

28th Jan 2007
 دارالعلوم کراچی 

00:45

7th Jan 2007
 دارالعلوم کراچی 

00:53

17th Dec 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:42

10th Dec 2006
 ARY T.V Channel 

00:45

26th Nov 2006
 دارالعلوم کراچی 

01:10

19th Nov 2006
 دارالعلوم کراچی 

01:13

29th Oct 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:50

24th Oct 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:55

23rd Oct 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:31

19th Oct 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:31

18th Oct 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:41

15th Oct 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:45

1st Oct 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:54

17th Sep 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:55

16th Sep 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:56

16th Sep 2006
 دارالعلوم کراچی 

01:07

16th Sep 2006
 دارالعلوم کراچی 

01:14

16th Sep 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:32

20th Aug 2006
 دارالعلوم کراچی 

01:01

6th Aug 2006
 دارالعلوم کراچی 

01:04

23rd Jul 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:50

9th Jul 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:30

26th Feb 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:29

19th Feb 2006
 دارالعلوم کراچی 

01:14

12th Feb 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:45

5th Feb 2006
 دارالعلوم کراچی 

00:40

16th Jan 2005
 دارالعلوم کراچی 

 

 

تبصرہ کریں

تبصرہ فرمائیں